עכשיו בשידור
אבי לוי
עכשיו מתנגן ברדיו קול נשר
גולשים צופים ומאזינים יקרים:
תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס גם לנשים כאחד. תקנון זה מהווה ההסכם שבין רדיו קול נשר (להלן: "הרדיו אינטרנטי") לבין הגולשים באתר  ובאפליקציה(להלן: "המשתמש"). ראשית אנו שמחים ומודים לך על כי בחרת באתר שלנו בו תוכל למצוא קבוצות דיון במגוון נושאים, פורומים ומידע בדבר הרדיו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון לבין פרסום אחר יגבר האמור בתקנון זה.
התקנון:
 1. בפרק זה יוגדרו התנאים החלים על המשתמשים בעת השימוש במערכת האתר בכלל ובקבוצות הדיון בפרט, המוחזקות על מחשבי הרדיו או אפליקציה.
 
 1. אנא קרא את התנאים בקפידה, המשך השימוש באתר לאחר קריאת תנאי השימוש ו/או הכניסה לאתר מהווה הסכמה לתנאים בתקנון זה וכי המשתמש מתחייב לעמוד בכל התנאים הכרוכים בשימוש באתר זה. אם אינך מסכים לתנאים דלעיל, אנא הימנע משימוש באתר הרדיו.
 
פרסום:
 1. פרסום בתקנון זה הינו כל תוכן שיועלה לאתר ע"י המשתמשים לרבות: תמונות, אלבומים, סרטונים, חיבורים , מסרים וכן כל חומר פרסומי בדבר בית עסק או מוצר.
 
 1. בראשית הדברים יובהר כי כל פרסום שיפורסם ע"י המשתמש באחת מקבוצות הדיון ברדיו קול נשר מחויב לעמוד בתנאי הפרסום שלהלן.
 
 1. זאת ועוד, רדיו קול נשר שומר לעצמו את הזכות להשתמש ו/או להציג כל מידע שיפורסם בקבוצות הדיון השונות כך שיהיה חשוף לעיני כל.
 
 1. יובהר, למען הסר ספק כי כל תוכן שיפורסם ע"י המשתמש לרבות סרטים, תמונות, חיבורים ומסרים או כל דבר אחר הינו באחריותו של המשתמש המפרסם.
 
 1. אין הופעת תכנים כלשהם באתר משמע כי רדיו קול נשר נושא באחריות כלשהי לגביהם.
 
 1. המשתמש מתחייב להימנע מפרסום המנוגד לכל דין ובין היתר:

א. פרסום בעל אופי בלתי חוקי ו/או מיני ו/או טורדני ו/או עוין ו/או מזיק ו/או גזעני ו/או מעליב.

ב. פרסום הפוגע ברגשות הציבור.

ג. פרסום המכיל דברי תועבה.

ד. פרסום הפוגע בזכויות קנייניות ו/או בזכויות של צדדים שלישיים.

ה. פרסום הפוגע בסימני מסחר.

ו. פרסום המהווה שידול לדבר עבירה.

ז. פרסום שיש בו וירוס ו/או נגיף העלול לפגוע בזכויות קנייניות של צד ג'.

ח. פרסום המהווה פגיעה בפרטיות.

ט. כל פרסום האסור לפרסום על פי כל חוק ו/או צו.

 
 1. על המפרסם לשמור על כללי זכויות היוצרים בכלל וקניין רוחני בפרט ובין היתר להימנע מפרסום מסר שהזכויות בו אינן שייכות למשתמש, יובהר בזאת כי פרסום שכזה מותנה בהסכמת בעל הזכות.
 
 1. יובהר בזאת כי המשתמש מאפשר לרדיו או מי מטעמו לעשות כל שימוש שהוא בפרסום אשר הועלה במסגרת האתר ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באינטרנט וזאת לצורכי האתר, יחסי הציבור שלו וכן קידומו וזאת ללא הגבלת זמן.
 
 1. השימוש בתכנים המפורסמים יעשה לשירותו של הרדיו ולכל מטרה שיצטרך לצורך קידומו ופרסומו וזאת מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתמש או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור וזאת גם במידה והאתר יפיק רווח כלשהו בגין השימוש בפרסום האמור.
 
 1. יודגש, כי היה ויתגלה תוכן פרסומי שאינו עומד בסטנדרטים המקובלים באתר רדיו קול נשר יפעל את הרדיו במהירות האפשרית על מנת להסירו ו/או למנוע פרסומו.
 
 1. למען הסר ספק, יודגש כי למרות זכותו של רדיו קול נשר להסיר פרסומים ללא כל פיצוי ו/או הודעה מוקדמת אין הרדיו מתחיב במידית לפעול לשם הסרת פרסום אסור ו/או האחריות לפרסום כאמור הינה על מפרסמו בלבד.
 
 1. רדיו קול נשר אינו יכול לבדוק ואף לא יבדוק את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי המשתמשים האחרים באתר ואת נכונות הפרסום ודיוקו. אשר על כן, המפרסם בלבד ישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שישוגר לקבוצות הדיון ולמלוא התוצאות שינבעו מהסתמכות אחרים על מסר זה וכן הסתמכות המשתמש על מסרים אחרים שפורסמו באתר.
 
 1. המפרסם פרטים אישיים נושא באחריות הבלעדית לחדירה לפרטיותו לרבות הטרדות, הצקות וכיוצא בזאת.
 
 1. המפרסם פרסום אסור אשר יגרום בדרך כלשהי לנזק ו/או פגיעה בצד שלישי שלא על פי תקנון זה יהיה מחויב לפצות ו/או לשפות את הרדיו בגין כל מרכיב נזק שיתבע ע"י הצד השלישי וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 
 1. הרדיו על פי תקנון זה הינו הגוף היחידי שבסמכותו ובשיקול דעתו הבלעדי היכולת לסרב לאשר פרסום של כל הודעה שמפרה הוראות תקנון זה.
 
 1. זאת ועוד, משתמש שיבחר להסתמך על הפרסום ולהתחייב בעסקה כלשהי אין הרדיו נושא באחריות ו/או בחובה למשתמש ו/או לספק השירותים ו/או המוצר.
 
 1. רדיו קול נשר לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות ולתכנן שיפורסמו בקבוצות הדיון. יובהר בשנית כי אין הרדיו בוחן את מהימנותן ו/או דיוקן ו/או שלמותן של הפרסומים.
 
 1. רדיו קול נשר לא ישא בכל נזק העלול להיגרם למחשבך בשל השימוש בקבצים שצורפו במסגרת קבוצות הדיון. עוד יצוין כי בטרם ישתמש המשתמש באלו מן התכנים ו/או הקבצים המצורפים עליו לוודא כי הם ראויים לשימוש ו/או הורדה באמצעות תוכנת אנטי וירוס או בכל דרך אחרת.
 
 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רדיו קול נשר לא ישא באחריות בגין שימוש שהמשתמש עשה באתר שלא במסגרת התקנון.
 
 1. למען הסר ספק, יובהר כי היה ויגרם נזק כלשהו לגולשים אחרים באתר בשל השימוש שביצע משתמש, יהיה המשתמש מחויב לפצות ו/או לשפות את הרדיו בשל כל נזק שיגרם לצד שלישי ו/או לרדיו כתוצאה מן השימוש.
 
 1. היה ויתקבלו תגובות של משתמשים אחרים לפרסום שנמצא באתר, אין רדיו קול נשר נושא באחריות בדבר התגובות ו/או התוצאות שתתקבלנה.
 
 1. כמו כן, לא תהיה למשתמש כל טענה בדבר התגובות שיעורר (אם בכלל) כל פרסום שיבחר לפרסם.
 
 1. רדיו קול נשר לא יחויב באחריות כלשהי היה ואי אלו מהתכנים שיפורסמו באתר יראו לך בלתי נאותים ו/או ראויים ו/או מנוגדים ו/או פוגעניים.
 
 1. רדיו קול נשר לא יחויב בגין כל נזק באשר לתכנים המפורסמים לרבות עוגמת נפש ו/או עלבון ו/או נזק עקיף או ישיר.
 
 1. כל האמור בהסכם זה מתייחס גם לנציגי הרדיו הפועלים מטעמו.
פרסום מסחרי:
 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זהו המקום להדגיש כי הרדיו וכן כל מי שקיבל היתר ישיר מהרדיו הם והם בלבד רשאים לפרסם במסגרת אתר זה מסרים מסחריים ו/או מודעות מסחריות ו/או פרסומות מסחריות.
 
 1. רדיו קול נשר לא יהיה אחראי לפרסומים המפורסמים ברדיו ע"י מפרסמים פרטיים, לפיכך כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית של המפרסם.
 
 1. כמו כן, רדיו קול נשר אינו מפקח על התכנים המפורסמים ואינו אחראי על האמור בפרסום מסחרי זה.
 
 1. יודגש כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים.
פורום מקצועי:
 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רדיו קול נשר לא ישא בכל אחריות בדבר התייחסות המשתמשים לתשובות שהתקבלו בקבוצות הדיון לשאלות שבמומחיות (לדוגמא: פורום ביטוח, רפואה, משפטים ופסיכולוגיה).
 
 1. יובהר, כי תשובות אלו אינן מהוות עצה מקצועית ואינן מהוות תחליף לייעוץ מקצועי. כמו כן אין רדיו קול נשר אחראי למהימנותן ו/או שלמותן ו/או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר, כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. היה והחליט המשתמש לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר, שימוש זה הינו באחריותו הבלעדית והמוחלטת
 
קניין רוחני:
 1. יובהר בזאת, כי כל סימן מסחרי ו/או זכויות קנייניות המצויים באתר הינם בבעלות הרדיו או נמצאים באתר כחלק אינטגראלי ממנו באישור הצד השלישי.
 
 1. מידע לעניין זה הינו שמות וסימנים מסחריים של האתר, תוכנות, קבצים, טקסטים וכל חומר אחר הנמצא באתר.
 
 1. לפיכך, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי או לעשות שימוש כלשהו במידע לרבות העברתו לצד שלישי.
 
 1. יודגש כי לא ניתן לעשות כל שימוש בסימנים ו/או בזכויות המופיעים באתר אלא באישור בכתב ומראש מאת מנהלי רדיו קול נשר.
 
כללי:
 1. כל מידע שיפורסם באתר ימחק באופן אוטומטי בחלוף פרק זמן שיקבע ע"י מנהלי רדיו קול נשר וכן בהתאם לכמות ההודעות והמסרים בפורום בו פורסם המידע.
 
 1. יובהר בזאת כי משתמש שהודעתו נמחקה ו/או הוסרה בכל דרך ומכל סיבה לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו.
 
 1. זאת ועוד,רדיו קול נשר רשאי למחוק לאלתר כל מסר שמשתמש מסר לפרסום וזאת בכל עת שימצא כי המשתמש הפר את תנאי השימוש או שהמשתמש עשה מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה.
 
מבנה האתר:
 1. רדיו קול נשר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ואת היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם.
 
 1. יובהר בזאת, כי השינוי דלעיל אינו כרוך בהודעה כלשהי מראש והינם תוצאה בין היתר של שינויים באופי הדינאמי של האינטרנט והשינויים הטכנולוגים המתרחשים בו.
 
 1. זאת ועוד, יתכן כי בזמן ביצוע השינויים יגרמו תקלות ו/או אי נוחות זמנית.
 
 1. מובהר בזאת כי למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הרדיו בגין ביצוע שינויים אלו או תקלות שיגרמו בשל כך.
 
 1. כידוע, שירותי האתר ניתנים ללא חיוב לפיכך רשאי הרדיו האינטרנטי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר כולם או מקצתם ואף לסגור את האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת. בהקשר זה יצוין כי הרדיו יעשה מאמצים לפרסם הודעה מוקדמת על סגירת האתר.
 
 1. אין בסגירת האתר משום חובה למסור הודעה אישית למי מהמפרסמים.
 
 1. כמו כן, עם הפסקת הפעילות באתר יהיה רשאי הרדיו האינטרני למחוק מסרים שפורסמו באתר ע"י משתמשים גם אם טרם הגיע מועד סיום הפרסום על פי תקנון זה.
 
 1. משתמש הבוחר להשתמש באתר זה כמוהו כמשתמש שיודע ואף מסכים שהשירות באתר זה ניתן לשימוש כמו שהוא (As - is) ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי נענע בגין תכונות השירות ו/או אופיו ו/או יכולותיו ו/או מגבלותיו.
 
 1. רדיו קול נשר אינו מתחייב כי השירות לא יופרע ויינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ואף יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי רדיו קול נשר או מפני נזקים קלקולים ותקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר).
 
 1. יובהר בזאת, כי השימוש באתר רדיו קול נשר אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי.
 
 1. רדיו קול נשר רשאי לשנות את תנאי השימוש דלעיל מפעם לפעם וזאת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
 
 1. לפיכך, יש להקפיד ולבדוק עמוד זה לעיתים תכופות.
 
 1. שינוי התנאים תקף עם פרסומם.
 
סיכום:
 1. יודגש שוב, כי משתמש שיפר את תנאי השימוש דלעיל ישפה את רדיו קול נשר, עובדיו ומנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן - רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 
 1. זאת ועוד, ישפה המשתמש המפר את רדיו קול נשר, מנהליו ועובדיו בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי גורם כלשהו כתוצאה ממידע שמסר המשתמש לפרסום באתר.
 
 1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 
 1. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ו/או עניין ו/או טענה ו/או תביעה הנובע מתקנון זה ו/או השימוש באתר הינו בבתי המשפט במחוז הצפון בלבד.
המשך האזנה נעימה
צוות רדיו קול נשר  
המשיכו לעקוב אחרינו
 
רחוב התעשיה
נשר
כל הזכויות שמורות לרדיו קול נשר | לתקנון האתר